Trivsel och gemensamma ytor / Conduct and common areas

Tänk på dina grannar

Viss hänsyn behövs i ett bostadsområde där många ska leva och samsas. Avstå därför från högljudda aktiviteter tidiga morgnar och sena kvällar samt nätter. Extra högljudda aktiviteter, såsom att spika eller borra i väggar eller tak, är endast tillåtet mellan 08 och 20 på vardagar och 10 och 20 på helger. Kom ihåg att ditt golv är någon annans tak. Undvik onödigt spolande,såsom tvättmaskin och dusch, mellan 22-06 på vardagar, och 22-08 på helger. 

Var aktsam om våra gemensamma utrymmen och tillgångar, både inne och ute. Rökning är inte tillåten i gemensamma utrymmen. Det gäller både inomhus och i närheten av portarna. Undvik att slänga fimpar på marken.


Mata inte fåglar

Tänk på att inte lägga ut mat till fåglar på balkongen eller fönsterblecket. Fåglarna är vackra att se på, men tyvärr skräpar de ner en hel del. De tappar även mat, som sedan lockar råttor och möss till huset.


Trapphus

Parkera inte barnvagnar eller cyklar i trapphuset eftersom detta kan försvåra utrymning och förhindra framkomlighet. Dessa ska placeras i därför avsedda utrymmen. Lösa föremål får av samma anledning heller inte placeras i trapphusen. Det är en förutsättning för att ambulanspersonal och räddningstjänst ska komma fram vid en eventuell utryckning. Brandskyddsmyndigheten kräver att fastighetens utrymningsvägar hålls fria.


Levande balkong och uteplats

För att göra balkongen eller uteplatsen lite extra trevlig är det många som vill sätta upp ett balkongskydd eller en markis. Tänk på att markiserna endast kan fästas där det är förberett för detta, kontakta din styrelse för mer information. Det krävs beslut från styrelsen innan de sätts upp, läs mer i skötselinformationen på hemsidan.

För att glasa in en balkong/uteplatser i markplan krävs styrelsens godkännande samt bygglov.


Vill du sätta upp blomlådor gör du det på insidan av balkongen. Vädra kläder eller hänga tvätt kan man göra på balkongen, men inte piska eller skaka mattor då dammet kan flyga in i någon annans lägenhet. Många människor är allergiker eller astmatiker och får kraftiga besvär av rök. Undvik därför att röka på din balkong eller uteplats eftersom röken kan sugas in i dina grannars lägenheter.

För att minska risken för fuktangrepp på fasaden är det viktigt att snöröja på balkongen/terrassen närmast fasaden. Detta gäller speciellt för Dig som har balkong eller terrass utan tak. Enligt föreningens stadgar skall bostadsrättshavaren på egen bekostnad hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. 


Grillning

På grund av eldfaran med öppen låga samt ibland störande lukt och rök, är det inte tillåtet att använda kolgrill på balkonger, uteplatser och terrasser. Gasolgrill är tillåten så länge endast en tub PK5 förvaras tillsammans med grillen på balkongen. Tuben får inte förvaras någon annanstans. Sköts inte detta kommer beslutet att omprövas och gasolgrillar kan komma att förbjudas. Inglasad balkong räknas som inomhusyta och där kommer endast elgrill vara tillåten även i fortsättningen.


Felanmälan och ändringar

Om du upptäcker ett fel eller en skada i huset ska du kontakta fastighetsförvaltaren JM@home genom att göra en felanmälan till kundservice@jm.se. Det gör inget om det kommer in fler felanmälningar på samma fel.

Ingen åverkan får göras på fastighetens fasad, inkluderat balkongtak och -väggar, utan styrelsens godkännande.

Större förändringar i lägenheterna måste godkännas av styrelsen. Se § 27 i stadgarna.


_______________________________________________________________________________________________________________


Show respect to your neighbours

We need to show consideration since we are many individuals living in and sharing the premises. Therefore, you should avoid loud activities during early mornings and late nights. Extra loud activities, such as drilling, are only allowed between 08:00 and 20:00 during weekdays, and 10:00 and 20:00 during weekends. Please keep in min that your floor is someone else’s ceiling.

Be careful with our common areas and assets, inside and outside.

Smoking is not allowed in common areas inside, nor close to the doors. Do not throw the cigarette ends on the ground.


Do not feed the birds

Remember not to leave food out for birds on your balcony or in your windows. Birds may be beautiful to watch, but they also litter by dropping food, which in its turn attracts rats other pests to the buildings.


Stairways

Do not park your stroller nor bikes in the stairway since this prevents us from evacuating the buildings easily in case of fire, as well as prevents your neighbours from being able to pass. Strollers and bikes should be placed in their assigned spaces. Loose objects are, for the same reasons, not to be placed in the stairways. This is also a prerequisite for emergency staff to be able to enter the buildings without hinders. Brandskyddsmyndigheten (the department for fire safety) demands the buildings’ evacuations routes to be clear.


Living balcony and patios

To make your balcony or patio nicer, many want to put up balcony protection or sun blinds. Please remember that the sun blinds are only allowed to be installed in the prepared structure – contact your association board for more information. A special decision from the board is needed before putting these up.

To glaze your balcony or patio, a special decision from the board is needed as well as permits for the change. 

If you want to put up flower boxes, these need to hang on the inside of the balcony. To air clothes or hang laundry on the balcony is allowed, but not to whip or shake your carpets since the dirt can enter your neighbours’ apartments. Many are allergic or have asthma and are very affected by dirt and smoke. Therefore, avoid smoking on your balcony or patio since the smoke can enter your neighbours’ apartments.

To decrease the risk of humidity issues, make sure to rinse your balcony and/or patio from snow closest to the building. This is especially necessary for those who have a balcony or terrace without a roof. According to the statutes of the association, every co-operative apartment owner is responsible for keeping their apartment and other spaces in good conditions.


Grills

Due to the fire hazard of open fire, as well as smell and smoke, it is not allowed to use charcoal grills on balconies, patios and terraces. Gas grills are allowed as long as only one PK5 tube is located together with the grill on the balcony. The tube is not allowed to be stored in any other places. If these rules are not followed, this decision will be revisited and gas grills may be prohibited. 

Glazed balcony is regarded as indoors and only electrical grills, therefore only electrical grills are allowed there. 

  

Issues and changes

If you see any damage or other issue, report it to JM@home by contacting kundservice@jm.se. 

No changes are to be made to the exteriors of the building, including balcony roofs and balcony walls, without the approval of the board. 

Big changes within the apartments also need approval from the board according to §27 in our statutes.